Feitenrelaas over de samenwerking van GOUDasfalt met Paviljoen Rederij De Vrijheid

De Stichting GOUDasfalt zal het huurcontract met de uitbater van Paviljoen Rederij De Vrijheid, dat afloopt op 22 februari 2022, niet verlengen. De Stichting heeft deze beslissing in april van dit jaar al aan de huidige exploitant van het Strandpaviljoen medegedeeld. Aan deze beslissing gaat een lange geschiedenis vooraf. De uitbater heeft onlangs een petitie opengesteld om De Vrijheid open te houden. Hij geeft daarbij een versie van die geschiedenis die niet strookt met de werkelijkheid. De Stichting GOUDasfalt (hierna: GOUDasfalt) heeft altijd discretie betracht, omdat dit een zaak is tussen huurder en verhuurder. Nu zien we ons genoodzaakt deze geschiedenis toch uit de doeken te doen.

Vooropgesteld: GOUDasfalt heeft veel waardering voor de pioniersgeest en de grote werklust die de uitbater altijd heeft tentoongespreid. GOUDasfalt heeft tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid naar de stad, het gemeentebestuur, de vrijwilligers en de andere ondernemers op het terrein. Vanuit die verantwoordelijkheid houdt GOUDasfalt zich aan afspraken en komt de Stichting haar financiële verplichtingen na. Van haar huurders verwacht GOUDasfalt hetzelfde. Het is met name op dit punt dat er veel mis is gegaan in de samenwerking met de uitbater van De Vrijheid. Er is sprake geweest van langdurige en grote betalingsachterstanden en het stelselmatig met voeten treden van afspraken. Resultaat is dat er geen werkbare samenwerking meer mogelijk is. Dat is de reden dat GOUDasfalt het contract met De Vrijheid niet wil verlengen. Hieronder een feitenrelaas op hoofdlijnen.

  • Het huurcontract met De Vrijheid draait in hoofdzaak om (1) de tijdelijke huur van een stuk onbebouwde grond ingaande 1 januari 2018 tot 22 februari 2022, waarop een demontabel gebouw geplaatst dient te worden en (2) de exploitatie van dat gebouw en van terrassen ter grootte van 85m2.
  • Al in de zomer van 2018 liep de uitbater een aanzienlijke betalingsachterstand op voor huur en elektriciteit. GOUDasfalt betaalde intussen wel, zoals altijd, de volledige huur voor het terrein aan de gemeente en de volledige rekening voor de geleverde stroom. GOUDasfalt stond in november 2018 al op het punt de huurovereenkomst wegens wanbetaling te laten ontbinden. Omdat de uitbater op dat moment persoonlijk in een moeilijke situatie verkeerde, heeft GOUDasfalt besloten dit nog niet door te zetten.
  • Nadat de persoonlijke problemen van de uitbater waren opgelost, hielden de betalingsproblemen helaas aan. De achterstanden liepen nog hoger op. Gesprekken daarover met de uitbater leidden tot afspraken, o.a. over het aanstellen van een bedrijfsleider die de aanzienlijke schulden van het bedrijf zou saneren en de exploitatie van het bedrijf vlot zou trekken. Onderdeel van de afspraken was dat de eigenaar zich niet met de bedrijfsvoering zou mogen bemoeien. Onder deze voorwaarden trof GOUDasfalt een betalingsregeling met de uitbater en werd ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling voorkomen.
  • De afspraken hielden echter geen stand. De aangestelde bedrijfsleider vertrok en de betalingsachterstanden liepen daarna alleen maar verder op.
  • Bovenop de betalingsachterstanden speelden er andere kwesties. In strijd met het contract en zonder enig overleg met GOUDasfalt bouwde de uitbater van alles bij en aan het gebouw, nam hij het stadsstrand ten westen van het paviljoen in gebruik, veranderde hij het speelstrand aan de oostzijde in een horecaterras en kwam hij stelselmatig contractuele verplichtingen en afspraken over opruimen, parkeren en inrichting niet na.
  • Ook organiseerde De Vrijheid zonder overleg met GOUDasfalt meermalen evenementen die overlast veroorzaakten in de buurt en die soms ook op gespannen voet stonden of zelfs strijdig waren met de ontheffing die GOUDasfalt van de gemeente heeft gekregen. Dat is niet goed voor het draagvlak van GOUDasfalt in de stad en bij de gemeente en daardoor bedreigend voor het voortbestaan van het burgerinitiatief.

Het bovenstaande feitenrelaas is verre van volledig. Alles bij elkaar ziet GOUDasfalt zich genoodzaakt om de huidige uitbater geen nieuw huurcontract aan te bieden. GOUDasfalt betreurt de ontstane situatie. De stichting blijft, samen met  de vrijwilligers en vele sterke en betrouwbare partners, werken aan een levendige stadsoever, mèt een strandpaviljoen.