Zon op GOUDasfalt: Financieel verslag over 2020

Zon op GOUDasfalt was het eerste collectieve zonnepanelenproject in Gouda. Het is geheel en al gerealiseerd door en met vrijwilligers. Met een eigen opwekking van zonnestroom draagt GOUDasfalt bij aan haar eigen duurzame ambities én aan de klimaatdoelstelling om tot minder CO2 uitstoot te komen. Ook betekent het zelf opwekken én gebruiken van stroom een financieel voordeel voor GOUDasfalt zelf. Stichting Zon op GOUDasfalt is opgericht om de belangen van de obligatiehouders die hebben geparticipeerd in het project Zon op GOUDasfalt zo goed mogelijk te waarborgen. De stichting kent geen winstoogmerk, het bestuur (dat momenteel bestaat uit twee personen) vervult haar taken zonder vergoeding.

Obligatiebeleggers
Het project Zon op GOUDasfalt is mogelijk gemaakt door de inleg van vele Gouwenaren. Met de opbrengst van de uitgegeven obligaties zijn 424 zonnepanelen aangeschaft. Deze zonnepanelen plus bijbehorende installatie zijn eigendom van de stichting Zon op GOUDasfalt.
De obligatiehouders krijgen een jaarlijkse rentevergoeding van 2% over de door hen ingelegde gelden. In het verslagjaar is voor de eerste keer een rentevergoeding betaald aan de obligatiehouder. De rente van 2% is bescheiden, maar wel hoger dan het rentepercentage die op een spaarrekening worden verkregen. Overigens blijken vrijwel veel obligatiehouders vooral participeren vanwege hun betrokkenheid bij GOUDasfalt en vanwege hun steun aan de duurzaamheids-doelstellingen, en niet zozeer uit geldelijk gewin. De stichting is uiteraard zeer positief over deze betrokkenheid. In totaal is vorig jaar ca. € 2200 aan rentebetalingen uitgekeerd.

Gunstig boekjaar: inkomsten meer dan verwacht
In het verslagjaar 2020 is met de eigen installatie meer dan begroot zonne-energie opgewekt. Het is het eerste volledige verslagjaar dat de installatie in gebruik is. Per saldo is er op het dak van het Laboratorium 22.424 kWh en op het Zonnedak 101.008 kWh maakt totaal 123.432 kWh opgewekt. Dat is natuurlijk een heel mooi resultaat. Hierbij de opmerking dat het een zeer goed zonjaar is geweest.

Van deze zelf opgewekte 123 mKh is ongeveer 40 mWh direct gebruikt door GOUDasfalt (activiteiten, koffiezetapparaat, bedrijven/bewoners, enz.). Hiervoor betaalt GOUDasfalt aan Zon op Goudasfalt een geringe vergoeding (veel lager dan het markttarief). Vorig jaar was dat ongeveer € 2.100. Hierbij is van belang dat vanwege de corona maatregelen er minder activiteiten waren op GOUDasfalt, zodat ook het stroomverbruik lager was. Er kon dus ook meer teruggeleverd worden aan het net: in totaal is vorig jaar ca. 84 mWh direct teruggeleverd aan het net. Hiervoor betaalt Greenschoice een terugleververgoeding. In totaal is hiervoor ontvangen ca. € 4.500. Daarnaast betaalt het RVO per opgewekte kWh een subsidiebedrag (totaal bedrag ca. € 5.000). Ook is een donatie ontvangen van stichting Wijkteam Plaswijck cq. de Energie Coöperatie Gouda van € 1.000. Per saldo waren daarmee in het verslagjaar de inkomsten voldoende om de uitgaven te dekken.

Uitgaven bescheiden
Deze uitgaven betroffen vooral de rentebetalingen aan de obligatiehouders, de opstal- en zonnepanelenverzekering, bankkosten en de accountantskosten.

Positief lange termijn beeld
Twee zaken vallen op. In de eerste plaats dat dit positieve cijfers zijn. In de tweede plaats dat deze cijfers in lijn liggen met de ramingen. Dat betekent dat de business case in ieder geval over vorig jaar sluitend is en dat ook voor de komende periode verwacht mag worden dat aan de verplichtingen richting obligatiehouders, dat wil zeggen het betalen van rente en aflossingen, voldaan kan worden.

Stroomverbruik en mogelijke opslagaccu
Overigens kan helaas niet het gehele stroomverbruik op en door GOUDasfalt geleverd worden door de zonnepanelen. Vorig jaar is op GOUDasfalt voor in totaal voor 101 mWh aan stroom verbruikt. Daarvan konden de zonnepanelen dus 40 mWh leveren en moest 61 mWh worden ingekocht. Dat komt kort gezegd omdat er ’s avonds ook stroom wordt gebruik (bijvoorbeeld verlichting en de koffiezetmachine), maar de eigen opwek op dat moment nihil is omdat de zon niet schijnt. Er moet dan toch stroom worden afgenomen bij Greenchoice. Ook is er een verschil tussen zomer en winter. In de zomer zal er per saldo meer worden teruggeleverd. In de winter zal er relatief meer stroom van net worden afgenomen.
Het uiteindelijke saldo van afgenomen en teruggeleverde stroom is afhankelijk van verschillende factoren, zoals onder andere het aantal zonne-uren overdag en het aantal festivals ’s avonds. Een eigen stroomopslag, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘goudasfalt opslagaccu’, zou overigens hiervoor uitkomst kunnen bieden. Een accu kost echter ook veel geld voor aanschaf. We kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Controle en toezicht door Hogebrug Accountants
Met het oog op een transparant financieel beleid en een adequate verantwoording laat stichting Zon op GOUDasfalt haar boekhouding en gehele financiële huishouding controleren door Hogebrug Accountant uit Gouda. Het definitieve accountantsrapport zal binnenkort beschikbaar zijn.

Dit jaar (2021) eerste keer aflossingen
In de prospectus is de bepaling opgenomen, dat er de eerste twee jaren geen aflossingen zullen plaatsvinden. Dit jaar in oktober zal Zon op GOUDasfalt dus voor de eerste keer obligaties gaan uitloten. Uiteraard krijgen de obligatiehouders hierover tijdig bericht.

Helaas geen feestelijke bijeenkomst, wel nieuwe ‘zonne-leden’
Ons voornemen was om deze uitloting een feestelijk karakter te geven. Vanwege de blijvende corona maatregelen is besloten om deze bijeenkomst niet te laten doorgaan. Uiteraard krijgen de uitgelote obligatiehouders bericht als zij zijn uitgeloot en hun inleg terugbetaald. Mocht u uitgeloot worden, dan blijft u binding behouden met het project Zon op GOUDasfalt, want u bent dan per direct benoemd tot ‘zonnelid’! U blijft dan elk jaar een uitnodiging krijgen voor de feestelijke oktober bijeenkomst, als blijk van waardering voor uw betrokkenheid en steun bij de realisatie van het project.

Meekijken naar de actuele zonopwekking?
Via www.goudasfalt.nl/zon zijn realtime de actuele prestaties van het zonnedak te volgen.

Afsluitend
Uiteraard kunt u bij eventuele onduidelijkheden of vragen ons altijd mailen. Ook geïnteresseerden in het accountantsrapport over 2019 kunnen een mail sturen naar zon@goudasfalt.nl. Wij hopen op een zonnige en financieel gezonde voortzetting van het project Zon op GOUDasfalt!