Nog lange weg te gaan voor Bestemmingsplan GOUDasfalt

De gemeente Gouda heeft onlangs een concept ontwerp van het bestemmingsplan voor GOUDasfalt aan de belanghebbenden gepresenteerd. GOUDasfalt is niet blij met dit concept, omdat het op een groot aantal punten voorbijgaat aan de ideeën uit het brede inspraaktraject dat GOUDasfalt de afgelopen jaren heeft doorlopen met omwonenden, raadsleden, lokale bedrijven, vrijwilligers en andere belangstellenden. Die ideeën zijn verwoord in het Ambitiedocument GOUDasfalt, dat eind 2019 is onderschreven door het College van B&W en begin 2020 door de gemeenteraad.

Een stukje historie. In 2013 ging het bestemmingsplan ‘Zuidelijk IJsselfront’ in werking voor de toenmalige eigenaar van het terrein, de asfaltcentrale Koudasfalt. De activiteiten van de centrale vielen indertijd onder de categorie ‘zware industrie’. Na het vertrek van Koudasfalt is het terrein aangekocht door de gemeente en in 2016 in huur/pacht gegeven aan het burgerinitiatief GOUDasfalt.

Ontheffing op bestemmingsplan
Echter, de ambities van GOUDasfalt sloten niet aan bij het bestaande bestemmingsplan voor het terrein, dat immers alleen zware industrie toestond. Daarom is vanaf 2016 geprobeerd de gewenste aanpassingen van het bestemmingsplan van kracht te laten worden. De afspraak met de gemeente was dat GOUDasfalt zelf het initiatief zou nemen voor het juridisch vastleggen van de mogelijke functies.
Daartoe vroeg GOUDasfalt eerst een ontheffing aan, die in 2017 werd goedgekeurd. Dit maakte de huidige ambachten, horeca, sport, groenaanleg, maatschappelijke functies, bouwmogelijkheden, evenementen en recreatief nachtverblijf op het terrein mogelijk. Deze ontheffing liep af in februari 2022, maar werd weer verlengd.

Flexibel toekomstplan
Echter, de ontheffing is niet langer toereikend. Voor zowel GOUDasfalt als omwonenden is er behoefte aan meer duidelijkheid en zekerheid. GOUDasfalt is blijven participeren en heeft met de geïnteresseerden uit de stad processen met Stadslabs georganiseerd, zoals Bestemmen met Burgers en Next Level. Dit proces vormde de basis voor een flexibel toekomstplan, zodat GOUDasfalt vitaal kan doorgroeien.
De gemeente is in 2021 gestart met de realisatie van een ‘definitief’ bestemmingsplan, door middel van een participatie traject, waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken. Dit zijn naast gemeente en GOUDasfalt, ook de ondernemers op GOUDasfalt en de omwonenden.

Bewegingsruimte nodig voor ontwikkeling
Voor GOUDasfalt is het van belang dat de afspraken die tijdens – en kort na – de oprichtingsfase met de belanghebbenden zijn gemaakt, o.a. verwoord in het Bidbook, worden gerespecteerd en gehandhaafd. Dat vinden we nu niet terug in het concept ontwerp van het bestemmingsplan dat recent door de gemeente aan de belanghebbenden is verstrekt. Uit onze eerste analyse van het plan blijkt helaas dat er nog een flinke weg is te gaan voordat het onze goedkeuring kan dragen. Aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, lijkt op het eerste gezicht slechts beperkt invulling te zijn gegeven.

Hoe verder?
Er is sprake van een plan dat niet gebaseerd lijkt te zijn op de ontwikkelingsvisie en gewenste mate van vrijheid waar GOUDasfalt naar streeft. Immers, GOUDasfalt is een creatieve broedplaats. Verdere ontwikkeling daarvan vraagt om enige vrijheid en bewegingsruimte.
Het bestuur van GOUDasfalt formuleert nu, samen met een aantal vrijwilligers, haar reactie op het concept ontwerp aan de gemeente.